Avals Administració / Empreses

avals

L’assegurança de caució és un instrument comparable a l’aval bancari tradicional o aval no financer, essencial en el tràfic comercial de qualsevol empresa que necessiti garantir les seves obligacions legals o contractuals no dineràries davant de tercers, com poden ser les administracions públiques (locals, regionals o estatals), empreses privades o altres organismes oficials. Respon de l’incompliment dels compromisos adquirits per l’avalat.

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020