Decennal

decennal

Assegurança de caràcter obligatori per al promotor, que garanteix els danys que es produeixin en l’edificació de nova construcció per vicis o defectes que tinguin el seu origen en la cimentació o en l’estructura de l’edifici i les afectin, i en comprometin directament la resistència i l’estabilitat. La cobertura comença amb l’entrega de l’obra i té una vigència de 10 anys.

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020