RC Professional

Empreses RCP
 

Assegurança que té per objecte donar cobertura a la persona assegurada davant de les conseqüències econòmiques que pugui implicar la imputació de responsabilitat civil per causa de danys personals o materials, o bé perjudicis que puguin patir terceres persones a qui la persona assegurada hagi prestat un servei professional, ja sigui en nom propi o per compte d’una societat.

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020