RC General

Empreses RCG
 

L’objecte de la pòlissa és protegir el patrimoni de la persona assegurada, indemnitzant el dany causat a un tercer per actes o omissions dels que sigui directament responsable o relatius a persones de les quals hagi de respondre com a conseqüència de l’activitat empresarial desenvolupada.

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020