Multiempresa Previsió, L’Unit Linked per a Empreses

MULTIEMPRESA PREVISIÓ, L’UNIT LINKED PER A EMPRESES

És un pla d’estalvi molt flexible que s’adapta a qualsevol plantejament que vulgui implementar l’empresa destinat a una part o a la totalitat de la seva plantilla.

Permet encaixar diferents tipus de col·lectius, amb perfil conservador, moderat o inquiet i inclús és adequat per aquelles empreses amb una plantilla jove que normalment té una actitud més arriscada amb les seves inversions.

Un instrument idoni per a les empreses destinat a la cobertura dels compromisos per pensions que tenen amb els seus empleats.                   

Flexibilitat en les aportacions

Aquest producte s’adapta al ritme d’estalvi del subscriptor, tant si és planificat amb una periodicitat en les quanties a aportar, o bé a través d’aportacions extraordinàries en el moment en què es consideri oportú i fins i tot una combinació de les dues opcions.

I el fet de realitzar una aportació periòdica no implica cap tipus de compromís, de manera que es pot modificar l’import d’aquesta aportació o inclús deixar-la de fer en qualsevol moment.

Flexibilitat en la variació de les inversions realitzades

Al tractar-se d’una assegurança del tipus unit linked, es pot canviar de tipus d’inversió d’una manera immediata i fins a dotze vegades a l’any sense cap cost. Allò permet adaptar-se amb molta rapidesa als canvis personals, familiars i sobre tot als que afecten als mercats financers i que repercuteixen d’una forma automàtica en les expectatives de rendiments de les diferents opcions d’inversió.

Si desitja consultar informació detallada i actualitzada sobre totes les alternatives existents que posem al seu abast, pot consultar l’apartat: Documentació /Informació Trimestral / Pla d’Estalvi Multinversió.

Es pot escollir qualsevol de les combinacions possibles entre les diferents modalitats d’inversió.

Consideracions fiscals

Si es transfereix la titularitat de l’aportació i en conseqüència es realitza la imputació fiscal al treballador/a, les aportacions gaudiran dels mateixos avantatges fiscals que tenen els plans de pensions d’ocupació.

Les aportacions són despeses deduïbles al seu Impost sobre Societats i es declaren com a rendiments del treball de l’empleat sense practicar-li retenció a compte i cotitzen a la Seguretat Social.

De les aportacions individuals a sistemes de previsió social més les aportacions empresarials al seu favor, el  treballador/a podrà reduir-se de la base imposable de l’IRPF la quantitat menor dels següents imports:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
  • 10.000 euros anuals.

Aquests límits són aplicables conjuntament a tots els plans de pensions individuals, associats i d’ocupació, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, així com a mutualitats de previsió social.

Les aportacions empresarials a favor del treballador/a tenen la limitació financera de 8.500 € més el import no consumit del límit establert per a les aportacions individuals que és de 1.500 euros.

I les prestacions rebudes tributen com a rendiments del treball a l’IRPF, amb un règim transitori pels drets acumulats fins al 31 de desembre de 2006 que si es cobren en forma de capital tenen dret a una reducció del 40% sempre que la pòlissa individual del Multiempresa Previsió contractada tingui una antiguitat mínima de dos anys.

DEMANEU-NE MÉS INFORMACIÓ SENSE COMPROMÍS
932 954 300 / 662 991 085
o bé a l'adreça de correu electrònic  empresa@mutua-enginyers.com