S'han produït els següents errors:

Pla d’Estalvi Multinversió

CONSULTAR
la meva posició

Tipus d'interès en vigor fins al 30 de juny del 2024 per als saldos acumulats del Pla d'Estalvi Multinversió.

 

 

 

L’UNIT LINKED DELS ENGINYERS

Un pla d’estalvi per als enginyers i els seus familiars

És un pla d’estalvi molt flexible que s’adapta a qualsevol tipus d’inversor a curt, mig o llarg termini, amb perfil conservador, moderat o inquiet i que fins hi tot és adequat per aquelles persones que segueixen d'a prop els mercats financers i tenen una actitud molt dinàmica amb les seves inversions.

Aquest pla està conformat com una assegurança del tipus unit-linked, la qual cosa permet gaudir de l’atractiu fiscal que tenen les assegurances de vida.

Flexibilitat en les aportacions

Aquest producte s’adapta al ritme d’estalvi del subscriptor, tant si és planificat amb una periodicitat en les quanties a aportar, tant si és a través d’aportacions extraordinàries en el moment en què consideri oportú, així com fins i tot, com una combinació de les dues opcions.

Cal dir que el fet de realitzar una aportació periòdica no implica cap tipus de compromís. Per tant, es pot modificar l’import d’aquesta aportació o inclús deixar de fer-la en qualsevol moment.

Flexibilitat en la variació de les inversions realitzades

Al tractar-se d’una assegurança de tipus unit linked, es pot canviar de tipus d’inversió d’una manera immediata i fins a dotze vegades a l’any sense cap cost. Això permet adaptar-se amb molta rapidesa als canvis personals, familiars i també a aquells que afecten als mercats financers i que repercuteixen de forma automàtica en les expectatives de rendiments de les diferents opcions d’inversió.

Sàpiga que pot escollir qualsevol de les combinacions possibles entre les diferents modalitats d’inversió.

Liquiditat immediata dels seus estalvis

L’estalvi acumulat en aquest producte es pot recuperar en qualsevol moment de forma total o amb disposicions parcials. Però si no desitgeu perdre els importants avantatges fiscals aconseguits pel pla, sempre té l’opció de demanar una bestreta a un tipus d’interès molt atractiu.

Importants avantatges fiscals

El tractament fiscal aplicable, tant de les aportacions realitzades com de les prestacions pagades, depèn de si vostè té o no ingressos per activitats econòmiques.

A) Si té ingressos per activitats econòmiques:

Gaudirà dels mateixos avantatges fiscals que tenen els plans de pensions amb reduccions de la seva base imposable.

Les aportacions màximes que es podran reduir de la base imposable del contribuent, serà la quantitat menor dels següents imports:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
  • 1.500 euros anuals.

Aquest límit s’incrementarà en 8.500 €, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial.

A més a més d’aquestes reduccions, els contribuents que tinguin cònjuge i, si aquest obté rendes inferiors a 8.000 euros a integrar a la part general de la base imposable, podran reduir-se les aportacions realitzades a mutualitats de previsió social sempre que el mutualista sigui el cònjuge, amb el límit màxim de 1.000 euros anuals.

Les prestacions rebudes tributen com a rendiments del treball a l’IRPF, amb un règim transitori pels drets acumulats fins al 31 de desembre de 2006 que, si es cobren en forma de capital, tenen dret a una reducció del 40% sempre que el Pla de Pensions contractat tingui una antiguitat mínima de dos anys.

B) Si no té ingressos per activitats econòmiques:

Té tractament, a efectes d’IRPF, de rendiments del capital mobiliari i per això les aportacions no són deduïbles fiscalment. Pel que fa als reintegraments, sàpiga que els rendiments generats per la seva inversió tributen a un tipus impositiu del 19%, 21%, 23% o 26% en funció de l’import de la base de l'estalvi.

 

Tipus d'interès al Pla d'Estalvi Multinversió

Per a les modalitats d’estalvi “Fons d’Interès Garantit”, el tipus d'interès anual en vigor fins al 30 de juny del 2024 per als saldos acumulats al Pla serà:

  • Fons d’interès Garantit: 1,70% 
  • Fons d’Interès Garantit Selecte (per a membres de Selecte Mútua): 1,80%
  • Wallet Inspirit (per a menors de 35 anys i fins a 25.000 €): 2,00%

Confecció d'un producte a la seva mida

Es pot escollir entre qualsevol dels productes de La Mútua o qualsevol combinació possible d'aquests, amb la premissa d'adaptar-se a l'estratègia inversora més adequada a la situació patrimonial actual i futura.

 

  Informació Trimestral

 

Modalitat d'inversió Actiu d'inversió Indicador de risc Inici Fitxa Díptic publicitari  Dades Fonamentals
Fons Interès Garantit Capital i interès garantits
Risc-ppa
1997      
Modalitats a Termini Capital i interès garantits
Risc-ppa
2009      
Renda Fixa Turbo IV Bons de Renda Fixa corporativa d’alt rendiment, de companyies de primer nivell europeu, amb un elevat grau de diversificació geogràfica i sectorial, i amb vocació de permanència fins al seu venciment.  
RiscUL-5
2020 05.2023 07.2020
Cistella Alpha Renda Fixa Fons inversió de  Renda Fixa
RiscUL-3
2013 05.2023 04.2024
Pagaré Sacyr IV Pagaré a 12 mesos de l’empresa Sacyr, S.A.
RiscUL-2
2022     07.2022 
Bo Sènior Sacyr Bo Sènior de Renda Fixa de l’empresa Sacyr, S.A. a tipus d’interès fix
RiscUL-5
2022     06.2022
Cistella Crèdit RF Préstecs sèniors sindicats, garantits amb col·laterals de primer rang
RiscUL-5
2019  05.2023 01.2021 
Cistella Crèdit Industrial
RF
Fons d’inversió Lliure que inverteix en finançaments a mig i llarg termini de maquinària industrial
RiscUL-6
2021   06.2021
Cistella Crèdit Comercial GL Fons de Titulització, que emet bons de renda fixa que inverteixen en el finançament (préstec) a pimes i autònoms per a l’adquisició de drets de crèdit a curt termini, derivats del descompte de pagarés, l’avançament de factures i línies de confirming de grans lliurats ubicats a Espanya.
RiscUL-6
2021   09.2022
Cistella Immobiliària Sènior IS Fons d’actius immobiliaris del sector assistencial per a la gent gran, específicament en residències de la tercera edat
RiscUL-6
2019 05.2023 06.2019
Cistella Immobiliària
d’Impacte IS
SOCIMI que inverteix en l’adquisició d’immobles del barri de Salamanca a Madrid
RiscUL-6
2021   06.2021
Marina Living EMTN “Nota” instrument de deute corporatiu flexible i emès a mig termini.
RiscUL-6
2020 01.2023 10.2020
Cistella Sigma Multiactius Fons inversió Multiactius
RiscUL-2
2016 05.2023 04.2024
Cistella Mixta Value Protecció Bons de Renda Fixa corporativa d’alt rendiment + Fons inversió de Renda Variable amb filosofia Value
RiscUL-3
 2018 05.2023 04.2024
Cistella Premium Renda Variable Fons inversió flexibles de Renda Variable
RiscUL-3
2011 05.2023 04.2024
Cistella Value Renda Variable Fons inversió  de Renda Variable amb filosofia Value
RiscUL-3
2017 05.2023 04.2024
Cistella Temàtica RV Fons d’inversió de renda variable global, que inverteix en les principals megatendències o canvis estructurals, socials, demogràfics, ambientals i tecnològics que estan
reestructurant el nostre món
RiscUL-4
2021   04.2024
Universal DIAGNOSTICS CP (Capital Privat) Fons d’inversió alternativa reservada que inverteix en la Start-Up Universal DX (UDX), que investiga per a la detecció precoç del càncer
RiscUL-7
2019    07.2023
Autocancel·lable BBVA-Santander XIV Producte estructurat del tipus autocancel·lable sobre les accions: BBVA-Santander XIV
RiscUL-5
2022      07.2022
Cistella Agricultura Sostenible CP Fons de Capital privat  dedicat a la gestió de plantacions agrícoles a la península ibèrica, per obtenir un alt rendiment des correlacionat dels mercats financers, alhora que es genera un benefici ASG (Ambiental, Social i de bon Govern).
RiscUL-6
2022   06.2022

Si desitja consultar les fitxes històriques d’aquestes modalitats d’inversió, pot fer-ho a l’apartat: Fitxes mensuals  històriques