S'han produït els següents errors:

Hospitalització

CONSULTAR
la meva posició

Una altra manera d’assegurar les despeses relacionades amb la salut és contractar una indemnització en cas d'hospitalització, fixada voluntàriament a priori, segons el nivell de cobertura que es vulgui cobrir.

Mitjançant la prestació d'hospitalització s’empara:- Indemnització diària durant la permanència en clínica, hospital o sanatori.

Per exemple, obtenir un subsidi diari de 60 euros, per a un home de 35 anys, té un cost mensual de 3,45 euros.

Com funciona?

En cas d’internament en clínica, ja sigui per intervenció quirúrgica, malaltia de medicina general, tractament psiquiàtric o accident, es percebrà un subsidi diari durant la permanència en clínica, fins a un màxim de 90 dies d’estada.

L’import d’aquest subsidi es triplicarà durant el període d’internament a la Unitat de Vigilància Intensiva, amb un màxim de 30 dies.

En el moment de contractar es podrà triar la cobertura que es desitgi, fins a un màxim de 180,30 euros de subsidi diari. Les quotes mensuals per cada 60 euros de subsidi diari assegurat són les següents:

 

EDAT QUOTA MENSUAL
0-29 1,95 €
30-44 3,45 €
45-64 4,33 €
65 o més 5,40 €

Quotes aplicables amb caràcter general a les noves subscripcions o ampliacions d’imports assegurats; en ambdós casos es poden haver d’establir sobreprimes si es donen circumstàncies que agreugin el risc. Si vol conèixer exactament la seva quota posi’s en contacte amb nosaltres.

 

Contractació

  • Aquesta prestació la podran subscriure els assegurats que encara no hagin complert els 60 anys.
  • La cobertura s’extingeix per defunció de l’assegurat.

La carència és de SIS MESOS a partir de la data d’inscripció o la de canvi a una modalitat superior, excepte en les hospitalitzacions derivades de part, que serà de DOTZE MESOS.

El termini per a la sol·licitud de la prestació és de NORANTA DIES NATURALS des de la data de l'actuació mèdica.