Responsabilitat Mediambiental

medioambiente

Assegurança que cobreix la responsabilitat mediambiental civil i administrativa estipulada en la Llei 26/07, que estableix l’obligació d’assumir il·limitadament les conseqüències pels danys mediambientals ocasionats a causa de l’exercici de l'activitat. Les empreses estan obligades a respondre per les despeses de reparació, evitació i reparació dels recursos naturals, amb la finalitat de retornar-los al seu estat original.

Aquesta assegurança està intermediada per  Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020