Tot Risc

tot risc

Assegurança que cobreix tots els danys que es produeixin de manera accidental o imprevisible en l’obra durant la seva execució, inclosos els que tinguin l’origen en fenòmens de la natura. Pot contractar-la el promotor o el constructor principal, així com qualsevol persona o entitat que participa en l’obra.

Aquesta assegurança està intermediada per Serpreco Corredoria d’Assegurances, SA, corredoria vinculada a la Mútua dels Enginyers, amb domicili a Via Laietana, 39, 2n, de Barcelona i amb CIF: A-58852518. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10882, llibre 9822, foli 1, full 127830. Assegurances de responsabilitat civil i de caució concertades i inscrita amb el número J00609 al Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i dels seus Alts Càrrecs, d’acord amb el RD-Llei 3/2020